Các Kinh Cầu Nguyện Sáng, Tối Ngày Thường Và Chúa Nhật

Kinh sáng tối Công Giáo

Kinh Cầu Nguyện ngày thường và Chúa nhật với khoảng 40 kinh dựa theo nguyên mẫu trong Sách Kinh của Tòa TGM Hà Nội và một số kinh khác được sưu tầm và tổng hợp. Đây là hành trang quan trọng cho các tín hữu Công Giáo, nhất là với các dự tòng, tân tòng trong việc sống đạo, bởi cầu nguyện, bao gồm việc đọc những lời kinh này, chính là lời tâm tình của chúng ta với Chúa và giúp đưa tâm hồn chúng ta tiến lại gần Người hơn.

Hướng Dẫn Đọc Kinh
Các kinh thường đọc sáng, tối hàng ngày
Dấu Thánh Giá – Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng – Kinh Cám Ơn – Kinh Đức Chúa Thánh Thần – Kinh Tin Kính – Kinh Lạy Nữ Vương – Kinh Trông Cậy – Kinh Sáng Danh – Kinh Sáng Soi – Kinh Vì Dấu – Các Lời Nguyện Vắn Tắt.
Các kinh thường đọc trước Thánh lễ Chúa Nhật
Kinh Truyền Tin – Kinh Nghĩa Đức Tin – Kinh Tin – Kinh Cậy – Kinh Kính Mến – Kinh Mười Điều Răn – Kinh Sáu Điều Răn – Kinh Bảy Phép Bí Tích – Kinh Mười Bốn Mối – Kinh Cải Tội Bảy Mối – Kinh Phúc Thật Tám Mối – Kinh Vực Sâu – Kinh Dâng Lễ và phần Lần Hạt Mân Côi.
Các kinh đọc trong Thánh lễ Chúa Nhật
Kinh Thú Nhận (Kinh Cáo Mình) – Kinh Vinh Danh – Kinh Tin Kính Nicea – Constantinopoli – Kinh Dọn Mình Hiệp Lễ – Kinh Cám Ơn Hiệp Lễ.
Các Kinh Cầu Nguyện Đọc Sáng, Tối Hàng Ngày
Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha (+) và Con và Thánh Thần. Amen.
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng
Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Cám Ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây Thánh Giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn, nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay (đêm nay) được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rày chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.
Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu E-và, ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà. Chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giê-su con lòng Bà gồm phúc lạ.
Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Ma-ri-a trọn đời đồng trinh. Amen.
Kinh Trông Cậy
Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng. Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Sáng Danh
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
Kinh Sáng Soi
Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.
Kinh Vì Dấu (Làm Dấu Kép)
Lạy Chúa chúng con, vì dấu (+) Thánh giá, xin chữa (+) chúng con, cho khỏi (+) kẻ thù. Nhân danh Cha (+) và Con và Thánh Thần. Amen.
Các Lời Nguyện Văn Tắt
 • Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su – Thương xót chúng con.
 • Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a – Cầu cho chúng con.
 • Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh – Cầu cho chúng con.
 • Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Cầu cho chúng con.
 • Các Kinh Cầu Nguyện Đọc Trước Thánh Lễ Chúa Nhật
 • Kinh Truyền Tin
 • Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Ma-ri-a.
 • Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Đọc 1 Kinh Kính Mừng.
 • Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
 • Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.
Đọc 1 Kinh Kính Mừng.
 • Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
 • Đáp: Và ở cùng chúng con.
Đọc 1 Kinh Kính Mừng.
 • Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
 • Đáp: đáng chịu lấy những sự Chúa Ki-tô đã hứa.
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Ki-tô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con. Amen.
Kinh Nghĩa Đức Tin
Ngày Chúa nhật hôm nay (hoặc ngày lễ… hôm nay) chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, ca khen cảm tạ Chúa, về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và đền tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con dám xin Chúa khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy nhất là những điều cần kíp này là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất, mà Người có Ba Ngôi, Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ hai là Con, Ngôi thứ ba là Thánh Thần. Ba Ngôi cùng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi thứ Hai ra đời làm người, sinh bởi Bà Ma-ri-a đồng trinh đặt tên là Giê-su, ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ, đến ngày thứ ba Người sống lại, khỏi bốn mươi ngày lên trời, đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập, ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn, mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được, và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét: kẻ lành lên Thiên Đàng hưởng phúc đời đời, kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi, thì chưa đủ cho được lên Thiên Đàng, song phải giữ Mười Điều Răn đạo Đức Chúa Trời, cùng sáu luật điều Hội Thánh và làm các việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh các tội lỗi, nhất là Bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí Tích Đức Chúa Giê-su đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép Bí Tích mà thôi, song phép Rửa Tội, phép Mình Thánh Chúa, cùng phép Giải Tội, là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thế nào, mà năng chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng và giữ cẩn thận các điều trước này, thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.
Kinh Tin
Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm Người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh, và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.
Kinh Cậy
Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghịêp Đức Chúa Giê-su, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc, và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
Kinh Kính Mến
Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức, trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
Kinh Mười Điều Răn
Đạo Đức Chúa Trời có Mười Điều Răn:
 • Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.
 • Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
 • Thứ ba: giữ ngày Chúa nhật.
 • Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.
 • Thứ năm: chớ giết người.
 • Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục.
 • Thứ bảy: chớ lấy của người.
 • Thứ tám: chớ làm chứng dối.
 • Thứ chín: chớ muốn vợ chồng người.
 • Thứ mười: chớ tham của người.
Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.
Kinh Sáu Điều Răn
Hội Thánh có sáu điều răn:
 • Thứ nhất: Dâng lễ ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
 • Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc.
 • Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần.
 • Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giê-su trong mùa Phục Sinh.
 • Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.
 • Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.
Kinh Bảy Phép Bí Tích
Đạo Đức Chúa Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:
 • Thứ nhất là phép Rửa Tội.
 • Thứ hai là phép Thêm Sức.
 • Thứ ba là phép Mình Thánh Chúa.
 • Thứ bốn là phép Giải Tội.
 • Thứ năm là phép Xức Dầu Thánh.
 • Thứ sáu là phép Truyền Chức Thánh.
 • Thứ bảy là phép Hôn Phối.
Kinh Mười Bốn Mối
Thương người có mười bốn mối, thương xác bảy mối:
 • Thứ nhất: cho kẻ đói ăn.
 • Thứ hai: cho kẻ khát uống.
 • Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc.
 • Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.
 • Thứ năm: cho khách đỗ nhà.
 • Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi.
 • Thứ bảy: chôn xác kẻ chết.
 • Thương linh hồn bảy mối:
 • Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người.
 • Thứ hai: mở dạy kẻ mê muội.
 • Thứ ba: yên ủi kẻ âu lo.
 • Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội.
 • Thứ năm: tha kẻ dể ta.
 • Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta.
 • Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
Kinh Cải Tội Bảy Mối
Cải tội bảy mối có bảy đức:
 • Thứ nhất: khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.
 • Thứ hai: rộng rãi, chớ hà tiện.
 • Thứ ba: giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm dục.
 • Thứ bốn: hay nhịn chớ hờn giận.
 • Thứ năm: kiêng bớt, chớ mê ăn uống.
 • Thứ sáu: yêu người, chớ ghen ghét.
 • Thứ bảy: siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng.
Kinh Phúc Thật Tám Mối
Phúc thật tám mối:
 • Thứ nhất: ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
 • Thứ hai: ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
 • Thứ ba: ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
 • Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.
 • Thứ năm: ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thương xót vậy.
 • Thứ sáu: ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
 • Thứ bảy: ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
 • Thứ tám: ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Kinh Vực Sâu
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa con, xin cho linh hồn (…) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con, xin cứu lấy linh hồn (…) cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen.
Lạy ơn Đức Chúa Giê-su, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.
Kinh Dâng Lễ
Lạy ơn Đức Chúa Giê-su! Con dâng lễ này cùng các lễ đã làm trong ngày hôm nay khắp thiên hạ, cùng các lễ đã làm từ xưa cho đến rày và sẽ làm sau, có ý nhớ đến những sự thương khó Chúa, vì lễ này cũng là một lễ Chúa đã làm trên cây Thánh giá xưa. Lạy ơn Đức Chúa Cha! Con xin hợp một ý cùng ý rất tốt lành và lòng sốt mến Đức Chúa Giê-su, khi dâng mình Người bữa tối sau hết, khi truyền phép Mình Thánh Người, và khi ở trên cây Thánh giá; khi ấy Đức Chúa Giê-su dâng mình thế nào, thì con cũng dâng trong lễ này như vậy nữa.
Các Kinh Cầu Nguyện Đọc Trong Thánh Lễ Chúa Nhật
Kinh Thú Nhận (Kinh Cáo Mình)
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Kinh Vinh Danh
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giê-su Ki-tô (cúi đầu), Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì, lạy Chúa Giê-su Ki-tô (cúi đầu), chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen.
Kinh Tin Kính Nicea – Constantinopoli (Dùng trong Thánh lễ)
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha. Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế: Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô; Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh; Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha. Và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Kinh Dọn Mình Hiệp Lễ
Giê-su lạy Chúa uy linh
Chúa thương nhân loại giáng sinh làm người.
Trước ngày chịu chết cứu đời
Chúa ban Mình Thánh dưỡng nuôi linh hồn
Chúa truyền hết thảy chúng con
Phải ăn Mình Chúa là nguồn sức thiêng.
Dù con không thấy nhãn tiền
Nhưng Lời Chúa phán con tin vững vàng
Dù con tội lỗi khô khan
Nhưng con trông cậy Chúa ban ơn lành
Yêu con Chúa đã hy sinh
Yêu con Chúa đã hiến mình vì con
Con yêu Chúa hết trí khôn
Yêu hết tâm hồn yêu hết sức con
Lòng con thống hối lo buồn
Vì con tội lỗi phụ ơn dường nào
Lòng con hổ thẹn biết bao
Thấy mình không đáng Chúa vào lòng con.
Như nai khát nước tìm nguồn
Hồn con khát Chúa cũng luôn mong chờ
Kết hợp cùng Chúa Giê-su
Là nguồn nước sống là kho lương thần
Nuôi con lữ thứ trần gian
Tới ngày dự tiệc hân hoan Nước Trời.
Kinh Cám Ơn Hiệp Lễ
Con thờ lạy Chúa chí tôn
Đoái thương ngự xuống lòng con giờ này
Hợp cùng trời đất muôn loài
Hợp cùng sông biển cỏ cây núi đồi
Hợp cùng Thần Thánh trên trời
Con ca tụng Chúa đời đời hiển vinh
Tạ ơn Chúa rất nhân lành
Đã thương ban Thịt Máu Mình nuôi con
Con dâng cho Chúa xác hồn
Việc làm, đời sống, vui buồn, khổ đau
Nguyện xin Mình Thánh nhiệm mầu
Giữ con hồn xác trước sau an lành
Cho con giữ Đạo nhiệt tình
Sau lên hưởng phúc trường sinh Thiên đàng
Xin phù hộ Đức Giáo Hoàng
Cùng Hàng Giáo phẩm và đoàn Giáo dân
Xin ban xuống mọi ơn cần
Cho người thân thuộc xa gần của con
Xin thương kẻ khuất người còn
Xin cho Tổ quốc con muôn phúc lành
Cho người tội lỗi sửa mình
Cho người đau khổ cậy tin không sờn
Quyết tâm con mến Chúa hơn
Tránh xa tội lỗi giữ ơn trung thành
Quyết tâm con sống trọn lành
Xứng con Cha Cả hiển vinh trên trời.
Một Số Kinh Cầu Nguyện Khác
Kinh Tin Kính (Kinh Tin Kính các Thánh Tông Đồ)
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Ma-ri-a đồng trinh, chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác. Xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại. Lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Kinh Trước Khi Xét Mình
Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay. Hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa, vì công nghiệp Đức Chúa Giê-su, ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen.
Kinh Ăn Năn Tội
Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chiụ nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
Kinh Thờ Lạy
Lạy Chúa, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa. Con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài. Chúa đã dựng nên con, cùng thật là Chúa con nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác, cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen.
Kinh Sấp Mình
Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa, con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con, và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa.
Kinh Đội Ơn
Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con xưa nay, nhất là đã dựng nên con, và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội thánh nữa. Amen.
Kinh Phó Dâng
Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa, hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp, chớ gì sống chết, con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen.
Kinh Hãy Nhớ
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van, chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen.
Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Đọc trong mùa Phục Sinh)
 • Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. A-lê-lui-a.
 • Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. A-lê-lui-a.
 • Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. A-lê-lui-a.
 • Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. A-lê-lui-a.
 • Xướng: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a, hãy hỉ hoan khoái lạc. A-lê-lui-a.
 • Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật. A-lê-lui-a.

Lời nguyện
Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con. Amen

Kinh Bởi Lời (Bản rút gọn)
Lạy Ðức Chúa Giê-su, xưa bởi lời mà xuống thế gian, 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn được rỗi. Thì rày chúng con xin Cha rất nhân lành hay thương vô cùng, xin tha phần phạt cho các hinh hồn đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra mà đem đến chốn hưởng vui thật là nước Thiên Ðàng vì công nghiệp Chúa con đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen.

Bản trọn vẹn
Lạy ơn Đức Chúa Giê-su!
Xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rỗi thì rày chúng con xin Cha cực lành tha tội cho linh hồn con mọn ra khỏi thế gian này, hoặc còn nằm nơi Luyện Ngục cho được khỏi, cùng xin mở cửa tù rạc cho ra, mà đem lên chốn mọi sự phúc thật được xem thấy Đức Chúa Cha đời đời, cầu cho linh hồn (…) cho được khỏi và lên Thiên Đàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giê-su. Linh hồn ấy đã khỏi thế này, mà bây giờ chúng con lần hạt cầu nguyện cho; hoặc là rày đã được lên chốn mọi sự phúc thật, được vui mừng mọi đàng, thì xin nhớ cầu cho cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu, con cháu, còn ở trong sóng gió biển cả là thế gian này, cho ngày sau được lên vào cửa Thiên Đàng. Hoặc linh hồn ấy đền chưa đủ tội, Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nơi Luyện Ngục thì hãy cậy trông Cha rất Nhân Lành vô cùng phạt con làm vậy cho ngày sau được sáng láng tốt lành hơn nữa. Mà bây giờ mùa phúc đã hết, mùa tội phải đền, bao nhiêu kẻ còn sống hãy mở con mắt linh hồn ra mà xem, vì sự tội lỗi là rể những của đắng làm vậy. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *